Före- & efterbilder

Bastandvård

 • Amalgamsanering

  Är ammalgamfyllningar en hälsofara? Läs mer om detta >>

 • Kompositlagning

 • Rotfyllning

  1. Rotkanalen är infekterad och det omgivande käkbenets reaktion mot infektionen är att den egna vävnaden bryts ner (svart skuggat fält kring tandroten)
  2. Tandeen rotbehandlas genom rotfyllning (använt material för rotfyllning; guttaperka)
  3. Några månader efter att infektionen i tanden avlägsnats återbildas det nedbrutna käkbenet kring tandroten.
 • Tandsten

  1. Beläggningar i form av tandsten och plack på insidan av underkäkständerna. Beläggningarna är dessutom väldigt missfärgade.
  2. Beläggningarna borttagna och tandytorna blästrade med AirFlow
 • Tandblekning

  1. Innan tandblekning.
  2. Efter tandblekning.

Fast protetik

 • Porslinsonlay

  1. Vid mer omfattande tandfrakturer kan porslinsonlay vara en lämplig behandling. Vid första tillfället slipas tanden till och man tar avtryck.
  2. På ett dentalt laboratorium framställs senare ett onlay som är en ersättning av den skadade delen av tanden. Vid andra tillfället sätts porslinsonlay fast mot tanden.
 • Skalfasad

  1. Denna patient hade ett flertal kariesangrepp och missfärgade tänder. All karies avlägsnades och tänderna i överkäken slipades till innan avtryckstagning.
  2. Vid andra tillfället sattes skalfasader och porslinskronor fast mot överkäkständerna och samtidigt slipades underkäkständerna. Nytt avtryck togs. Underkäkskronorna och -skalfasaderna sattes fast vid tredje tillfället.
 • Krona

  1. Vid Patienten hade haft sneda framtänder i mer än 25år. Hennes förra tandläkare, som också hade satt fast de gamla kronorna, hade sagt att ”tändernas placering inte tillät större korrigering”.
  2. Kronorna i överkäken avlägsnades och efter en atypisk preparation togs ett avtryck. Nya porslinskronor framställdes och sattes fast mot tänderna.
 • Bro

  1. Denna patient hade gles- och snedställda framtänder i underkäken. Dessutom var patienten besvärad över ett stort mellanrum mellan framtänderna i överkäken. Behandlingen bestod av två porlinskronor i överkäken och en porslinsbro i underkäken.
  2. Porslinskronorna i överkäken gjordes i större storlek än föregående tänder för att fylla ut mellanrummet. I porslinsbron tillsattes en tand i mitten för att fylla ut det stora mellanrummet.

Implantatprotetik

 • Singelimplantat

  1. Patienten saknade en av sina framtänder som tre månader tidigare hade avlägsnats p.g.a. rotfraktur.
  2. Efter diskussion med patienten kom vi fram till att implantat var ett lämpligt behandlingsalternativ. Ett titanimplantat opererades in i käkbenet och fyra månader senare friläggning av detta.
  3. Efter avtryckstagning framställdes en porslinskrona samt sattes fast mot implantatet.
 • Implantat delkäke

  1. Denna patient hade burit en avtagbar protes ett antal år och var trött på detta. Fast rekonstruktion i form av implantatbro föreslogs i vänstra käkhalvan.
  2. Två implantat opererades in i käkbenet och på dessa installerades senare en implantatbro. Patienten ville även fylla igen luckan i högra käkhalvan och få en ljusare och mer enhetlig färg på tänderna. En porslinsbro samt ett antal porslinskronor utfördes i överkäken.
 • Implantat helkäke

  1. Patienten sökte vård då han hade tappat sin porslinsbro i överkäken (bild 1). De kvarvarande tänderna bedömdes vara i ett tveksamt till dåligt skick och avlägsnades kort därefter från överkäken.
  2. I den tandlösa överkäken installerades sex implantat på vilka en ny implantatbro installerades (bild 2 och 3)

Blandad Protetik

 • Blandad fast protetik

  1. Patientens problem förutom den delvis tandlösa överkäken var de omfattande skadorna på restbettet.
  2. Två implantat installerades på överkäkens högra sida. De synliga metallpelarna är distanserna som kopplas direkt mot implantaten.
  3. Implantatbro installerad på dessa två implantat. Vid den här tidpunkten hade patienten bestämt sig för att åtgärda de skadade tänderna också.
  4. Framtänderna försågs med porslinskronor.
  5. Även underkäkständerna försågs med porslinskronor.
 • Fastsittande & avtagbar rekonstruktion

  1. Den här patienten hade tappat en gammal guldakrylbro i fronten när hon sökte upp oss. Hennes motivation till behandling var stor men hon var samtidigt väldigt begränsad av ekonomiska skäl.
  2. Behandlingen blev en metallkeramisk bro i fronten (på de kvarvarande slipade tänderna) samt en avtagbar protes för sidopartierna. Bron försågs med små ”lås” som protesen knäppte sig fast mot.